Skriv ut
Kategori: Contradonytt
Träffar: 1861

Personaloptioner

Personaloptionen i sig är inte ett värdepapper utan optionen ger dig en rätt att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor.

Personaloptionen utmärks av att den har inskränkande villkor som knyter dig till din anställning eller uppdrag. Personaloptionen kan inte säljas. Personaloptioner får man oftast gratis och de har i jämförelse med övriga typer av optionsprogram lång löptid, ofta 10 år. Personaloptioner är vanligt förekommande utomlands och benämns då, stock options,  utgivaren av optionsprogrammet är då det utländska moderbolaget i koncernen.

Exempel på inskränkande villkor är att optionen

  • förfaller om din anställning upphör
  • inte kan överlåtas
  • kan utnyttjas efter viss intjänandetid

Beskattning av personaloptioner

Förmånsbeskattning sker när du rent faktiskt utnyttjar optionen till köp av aktier enligt den så kallade personaloptionsbestämmelsen. Det finns inget krav på att aktierna måste säljas för att beskattningstidpunkten ska inträda. Förmånsvärdet består av skillnaden mellan den underliggande aktiens marknadsvärde på utnyttjandedagen och vad du betalar för aktien, lösenpriset.

Försäljning av aktierna redovisar du som vanlig aktieförsäljning under inkomst av kapital och kostnader hänförliga till aktieförsäljningen, exempelvis courtageavgift får dras av på K4-blanketten.  Om förmånen har beskattats under inkomst av tjänst är det beskattade värdet en del av anskaffningsutgiften tillsammans med lösenpriset.

Begreppet personaloptioner finns inte definierat i lagtext. Det innebär att beskattningsreglerna för personaloptioner används på samtliga rättigheter som i sig inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden få förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt lösenpris eller i övrigt på förmånliga villkor.

Same day sale

Vid en så kallad "same day sale" sker försäljning av aktierna i direkt anslutning till utnyttjandet av optionen. Detta innebär att det sker två transaktioner, dels ett utnyttjande av optionen som beskattas i inkomstslaget tjänst dels en försäljning av aktierna som beskattas i inkomstslaget kapital. Det beskattade förmånsvärdet i tjänst får vid kapitalberäkningen läggas till som anskaffningsutgift. Beskattningstidpunkten i tjänst är vid det faktiska utnyttjandet av optionen och inte den dag du får pengarna från aktieförsäljningen.

Äger du aktier av samma slag och sort ska en genomsnittsberäkning (GOB) av anskaffningsvärdet på aktien göras i inkomstslaget kapital.

Källa: SKV