Region Gävleborg

De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Grundläggande förutsättningar för att få stöd

  • Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.
  • De företag som bedöms klara investeringen utan stöd, på både kort och lång sikt, kan inte beviljas stöd.
  • Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida konkurrensen. Företaget ska ha en egen produkt eller tjänst.
  • Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.
  • Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
  • Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Gävleborg.
  • Stödet betalas alltid ut i efterskott.
  • Verksamheter som till övervägande del finansieras med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.
  • Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen.

Regionens erbjudanden om stöd

Här kan du se vilka typer av investeringar vi stödjer inom vår region.  Du kommer att behöva logga in för att kunna gå vidare.

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60