vagskal lonekartlaggning

Lönekartläggning 

Att göra en lönekartläggning 

Alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget, måste analysera skillnader i löner och anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Skillnader i villkor mellan kvinnor och män i arbeten som är att betraktas som lika eller likvärdiga ska kunna motiveras objektivt, med faktorer som inte har samband med personernas kön. Har företaget 10 eller fler sysselsatta över kalenderårsskiftet ska lönekartläggningsarbetet också skriftligen dokumenteras.

Att diskutera löner i allmänhet och att göra en lönekartläggning i synnerhet kan upplevas som känsligt för alla inblandade parter. Tanken med lönekartläggningsarbetet är att få en genomgång av lönestrukturen och eventuellt hitta och kunna rätta till skevheter i den befintliga strukturen. En korrekt lönestruktur kommer att visa på om existerande löneskillnader inom och mellan grupper av anställda som utför lika eller likvärdiga arbetsuppgifter är rimliga och önskvärda. Att arbeta med att få en korrekt lönestruktur öppnar också upp för en sakligt grundad lönesättning – baserad på arbetsuppgifternas svårighetsgrad, krav på kompetens och prestation. Det primära målet med lönekartläggningsarbetet är att säkerställa att alla anställda oavsett kön behandlas sakligt från det att man börjar sin anställning och vidare till dess att den upphör hos arbetsgivaren. Du som arbetsgivare har enligt lag en skyldighet att varje år göra lönekartläggning och därmed kan det också ses som en skyldighet att du som arbetsgivare vet hur lönestrukturen på ditt företag ser ut och åtgärdar eventuella brister. Genom en lönestruktur som förhåller sig till faktiska och objektiva lönekriterier ökar sannolikt motivationen och engagemanget hos dina medarbetare. I förlängningen ökar även deras prestation som en konsekvens av att deras medvetenhet om på vilka grunder lönen sätts ökar. Det finns en klar koppling mellan medarbetarens prestation och öretagets lönsamhet – en ”win-win”situation.

 

3 KAP §§ 8 OCH 9 DISKRIMINERINGSLAGEN

"I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år* kartlägga och analyser, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren skall analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen skall särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likkvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. En grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre."

* Ändrat fr om den 1 januari 2017 (fram till den 31/12 2016 var det var 3:e år)

 Källa: Almega

 

Läs mer om: Penningtvätt

Läs mer om: Verklig huvudman

Läs mer om: GDPR

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00